Saturday, May 25, 2024

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์ม dee.SMS ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ดีคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด ทาง dee.SMS มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลและมีความตระหนักอย่างยิ่ง ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึง ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมเก็บ และประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่ขั้นออกแบบ จนถึงตลอดกระบวนการที่ตามมา

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คือ เพื่อชี้แจ้งให้ทราบถึงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของการให้บริการ dee.SMS ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ)

นโยบายฉบับนี้ใช้กับบุคคลประเภทใดบ้าง

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้

 1. ลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
 2. บุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ dee.SMS

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจน หรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ตามตัวอย่าง ดังนี้

ประเภทของข้อมูลตัวอย่างข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัว– ชื่อ นามสกุล นามแฝง (หากมี)
– อีเมล
– เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
– ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาเอกสาร ภพ.20 เป็นต้น)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ หรือข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล– ชื่อ* (บุคคลธรรมดา)
– นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
– เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
– ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
– ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
– ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
– เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
– อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ข้อมูลด้านธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากลูกค้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง– สำเนาแจ้งโอนเงิน
– สำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (ใบทวิ 50)
ข้อมูลอื่น ๆข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ โดยทางโครงการ dee.SMS ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากลูกค้า หากแต่ในบางกรณีที่ทางโครงการ dee.SMS จำเป็นจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากลูกค้าเพื่อประกอบการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็น เป็นต้น ทั้งนี้ ทางโครงการ dee.SMS จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดเจน หรือในกรณีที่โครงการ dee.SMS มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยจะดำเนินการเป็นครั้งคราวไปเมื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

dee.SMS จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ทาง dee.SMS จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม
 • การชำระเงินค่าบริการที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม
 • เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อออกเอกสาร และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
 • เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
 • เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้หก
 • บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้และจะสิ้นสุด การเก็บข้อมูลก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีการร้องขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนได้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
 • การตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปที่เบราว์เซอร์ซึ่งอาจจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อรวบรวมความต้องการของผู้เข้าใช้ และบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บได้นั้นจะถูกใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้งานได้รับบริการในระดับที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่าของบนเว็บไซต์
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและการเข้าถึงบริการ

การติดต่อ และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตาม นโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ดีคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
898/79 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 065-247-9894
อีเมล์ chinnarith@deecommerce.co.th

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม ทาง dee.SMS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า